កម្មវិធីដាក់ឱ្យដំណើរការនូវស្តង់ដាកិច្ចសន្យាឥណទាន និងខ ចែងក្នុងកិច្ចសន្យាឥណទាន សម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ

តំណាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជី ប៊ី ម.ក មានប្រធាននាយកដ្ឋានឥណទាន និងប្រតិបត្តិការ និងប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងប្រតិបត្តិតាម បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីដាក់ឱ្យដំណើរការនូវស្តង់ដាកិច្ចសន្យាឥណទាន និងខ ចែងក្នុងកិច្ចសន្យាឥណទាន សម្រាប់គ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រោមអធិបតិយភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់លោកជំទាវអគ្គទេសាភិបាល នៃធនាគារជាតិ នៃកម្ពុជា។