គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជី ប៊ី ម.ក

គ្រឹះស្ថានធនាគារ ជាប្រភពទុនវិនិយោគរបស់ពលរដ្ឋ

វិស័យធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ គឺជាប្រភពទុនសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្ម និងការវិនិយោគនានារបស់ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលជាអ្នករួមចំណែកយ៉ាងធំជាមួយនឹងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋខ្ចីលុយពីស្ថាប័នទាំងនោះ ដើម្បីផលិត និងវិនិយោគឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។ នេះបើតាមកិច្ចសម្ភាសរបស់លោកបណ្ឌិត គី សេរីវឌ្ឍន៍ អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។                                                                                                                

ប្រភពពី៖ https://thmeythmey.com/?page=detail&id=133022