ទូរស័ព្ទមក:(+855) 23 977 778

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជី ប៊ី ម.ក

របាយការណ៍សវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២១

ផ្នែកខាងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុក៏បានលើកឡើងដោយសង្ខេបអំពីរបាយការណ៍សវនកម្មប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ស្តីពីការធ្វើសវនកម្មលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជី ប៊ី ម.ក ដែលបានធ្វើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនសវនកម្មឯករាជ្យ Crowe (KH) Co., Ltd. ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា លើការចាត់តាំងធ្វើជាសវនករឯករាជ្យ ដើម្បីអនុវត្តសវនកម្មឯករាជ្យលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជី ប៊ី ម.ក ទៅលើភាពត្រឹមត្រូវនៃរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុនិងលំហូរសាច់ប្រាក់ ស្របតាមស្តង់ដាររបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៃកម្ពុជា សម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ឬហៅកាត់ថា “CIFRS for SMEs” និងការអនុវត្តន៍គោលការណ៍ណែនាំផ្សេងទៀតរបស់ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា។

ទាញយករបាយការសវនកម្ម ២០២១