ទូរស័ព្ទមក:(+855) 23 977 778

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជី ប៊ី ម.ក

សេចក្ដីជូនដំណឹង

យោងលិខិតអនុញ្ញាតលេខៈ ធ៧.០២២.១១០៩ ឆ.ត ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ របស់ធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា។ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជី ប៊ី ម.ក មានកិតិ្តយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជន និងសាធារណៈជន មេត្តាជ្រាបថា៖  គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជី ប៊ី ម.ក នឹងផ្អាកប្រតិបត្តិការបម្រើសេវាជូនអតិថិជន និងសាធារណៈជន ចំនួន០១ថ្ងៃ គឺនៅថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ ដើម្បីសម្រួលដល់និយោជិត ចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សា ឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥នេះ។ គ្រឹះស្ថាននឹងបើកដំណើរការជាធម្មតាវិញនៅថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២។ សូមអរគុណ!