គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជី ប៊ី ម.ក

ឥណទានសម្រាប់អាជីវកម្មកសិកម្ម

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជី ប៊ី​ ម.ក បានដាក់ឱ្យដំណើរការនូវផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានសម្រាប់អាជីវកម្មកសិកម្ម ជូនដល់អតិថិជនដែលកំពុងស្វែងរកប្រាក់កម្ចីដើម្បីចាប់ផ្តើម ឬពង្រីក​អាជិវកម្មកសិកម្មរបស់ខ្លួន។ គ្រឹះស្ថានផ្តល់ប្រាក់ឥណទានសម្រាប់អាជិវកម្មកសិកម្ម មានដូចជាអាជីវម្មសត្វនិងសាច់ អាជីវកម្មរុក្ខកសិកម្ម អាជីវកម្មគ្រឿងយន្តកសិកម្ម និងអាជីវកម្មកសិកម្មផ្សេងៗទៀត។ សូមទាក់ទងមកគ្រឹះស្ថានឥឡូវនេះ ដើម្បីទទួលបានឥណទានសម្រាប់អាជីវកម្មកសិកម្ម តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ៩៧៧ ៧៧៨ និង ០១៥ ៧៧៧ ៩២៦ ឬអតិថិជនអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំឥណទានសម្រាប់កសិកម្ម តាមរយៈទូរស័ព្ទដៃភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រគ្រឹះស្ថានដូចមានតំណភ្ជាប់នៅខាងក្រោមនេះ។