គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជី ប៊ី ម.ក

ឥណទានឯកត្តជន

ឥណទានសម្រាប់ឯកត្តជន នៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជី ប៊ី ម.ក គឺដើម្បីចូលរួមបំពេញបំណងប្រាថ្នារបស់អតិថិជនក្នុងការទិញគ្រឿងបរិក្ខារផ្ទះ ការកែលម្អលំនៅដ្ឋាន ទិញយាន្តជំនិះ ទុនប្រកបអាជីវកម្មថ្មី ទុនពង្រីកអាជីវកម្ម តម្រូវការចាំបាច់ក្នុងគ្រួសារ ការសិក្សាអប់រំ និងគោលបំណងផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងៗទៀត។ សូមទាក់ទងមកគ្រឹះស្ថានឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានឥណទាននេះតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ ០២៣ ៩៧៧ ៧៧៨ និង ០១៥ ៧៧៧ ៩២៦ ឬភ្ជាប់សំណើបឋមទៅក្នុងគេហទំព័រនេះ https://www.gbmfi.com.kh/en/APPLY-FOR-LOAN-NOW/loan-application/141/45​។ សូមចំណាំ៖ ពុំមានតំណភ្ជាប់ព័ត៌មានដែលបានបំពេញទៅស៊ីប៊ីស៊ីនោះទេ។