គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជី ប៊ី​ ម.ក

G B MICROFINANCE INSTITUTION PLC.

ដើម្បីក្លាយជាស្ថាប័នដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ទូទាំងប្រទេសថាជាស្ថាប័នផ្តល់ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះដ៏ធំមួយនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។