គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជី ប៊ី ម.ក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជី ប៊ី ម.ក បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ដែលជាឆ្នាំប្រតិបតិ្តការណ៍ទី៤របស់គ្រឹះស្ថាន។ ក្នុងរបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ ការពង្រឹកសេវាកម្មជូនអតិថិជន កម្មវិធីអភិបាលកិច្ច កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស កម្មវិធីគាំពារសហគមន៍ និងការទទួលបានសមិទ្ធិផលផ្សេងៗ។                                                                                                                          

ទាញយកសៀវភៅរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣