គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជី ប៊ី ម.ក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ​ ២០២៣

ទាញយករបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២៣

ចេញផ្សាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ...


ភាសាខ្មែរ

PDF


ភាសាអង់គ្លេស

PDF

ភាសាចិន

PDF

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ​ ២០២២

ទាញយករបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២


ភាសាខ្មែរ

PDF


ភាសាអង់គ្លេស

PDF

ភាសាចិន

PDF

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ​២០២១

ទាញយករបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១

ភាសាខ្មែរ

PDF

ភាសាអង់គ្លេស

PDF

ភាសាចិន

PDF

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ​២០២០


ទាញយករបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២០

ភាសាខ្មែរ

PDF

ភាសាអង់គ្លេស

PDF

ភាសាចិន

PDF