គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជី ប៊ី ម.ក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២១
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជី ប៊ី ម.ក បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២១ ដែលជាឆ្នាំប្រតិបតិ្តការណ៍ទី២របស់ខ្លួន។ ក្នុងរបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញអំពីដំណើរការប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម កម្មវិធីការពង្រឹងគ្រឹះស្ថាន រចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់គ្រប់គ្រង ក៏ដូចជាសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ផងដែរ។