គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជី ប៊ី ម.ក

របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ជី ប៊ី ម.ក បានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២២ ដែលជាឆ្នាំប្រតិបតិ្តការណ៍ទី៣របស់គ្រឹះស្ថាន។ ក្នុងរបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញអំពីសកម្មភាពប្រតិបត្តិការ ការពង្រឹកសេវាកម្មជូនអតិថិជន កម្មវិធីអភិបាលកិច្ច កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស និងការទទួលបានសមិទ្ធិផលផ្សេងៗ។   

ទាញយកសៀវភៅរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២២